Mysore Mandala Yogashala
#897/1, Narayan Shastry Road,
Lakshmipuram,
Mysore - 570004
Landmark : Near Vatsalya Hospital

Phone no:- +91-821-425-6277